Oxford MI, Oxford Lakes Subdivision, 365 Lakes Edge Dr.